Our Communities In India

 • Tamil Nadu
 • Fatimagiri Ashram
 • Pushpavanam Ashram
 • Annai Ashram
 • Sirumalar Ashram
 • Santhome Ashram
 • Mangala Matha Ashram
 • Karnataka
 • Rosarian Training Centre
 • Chatisgarh
 • Nishkalanka Ashram
 • Bihar
 • Malamaria Ashram
 • Kerala
 • Devamatha Ashram
 • Rosary Hill Ashram
 • Vimala Giri Ashram
 • Mary Matha Ashram
 • Andhra Pradesh
 • Amalambika Ashram
 • West Bengal
 • Rosarian Ashram
 • West Bengal
 • Sanjo Ashram
 • Odisha
 • Rosarian Ashram

Our Communities Abroad

 • USA
 • Rosarian Monastery in USA
Scroll to Top